šahovski klub Virovitica

Statut kluba

Na temelju članka 21. stavak 1. podstavak 1. Statuta ŠAHOVSKOG KLUBA VIROVITICA od 10. rujna 2015., a sukladno članku 13. Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17) i članka 14. i 27. Zakona o sportu (NN 11/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Skupština ŠAHOVSKOG KLUBA VIROVITICA (u nastavku teksta: Klub),  održana dana 19. prosinca 2017. donijela je

 

S T A T U T
ŠAHOVSKOG KLUBA VIROVITICAI  OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; području djelovanja sukladno ciljevima; ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguravanja javnosti djelovanja; uvjetima i načinu učlanjivanja, prestanku članstva, pravima, obvezama, odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova; načinu vođenja popisa članova; tijelima upravljanja, njihovom sastavu, načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanja mandata; načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora; prestanku postojanja kluba; imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; postupku s imovino u slučaju prestanka rada kluba; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Šahovskog kluba Virovitica (u daljnjem tekstu: Klub). 

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskom rodu obuhvaćaju na jedan način muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Naziv kluba: ŠAHOVSKI KLUB VIROVITICA.

(2) Skraćeni naziv: ŠK VIROVITICA.

Članak 4.

(1) Sjedište kluba: Psunjska ulica 22, Virovitica.

(2) Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

(3) Kluba djeluje na teritoriju Republike Hrvatske i po mogućnošću na teritoriju susjednih zemalja po odluci tijela kluba.

Članak 5.

(1) Sportski klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga i u Registar športskih djelatnosti, koje se vode pri nadležnom tijelu državne uprave.

(2) Sportski klub ŠAHOVSKI KLUB VIROVITICA je neprofitna pravna osoba.

Članak 6.

(1) Klub ima Statut koji je temeljni opći akt kluba, te mora biti u suglasnosti s odredbama Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Statutom Hrvatskog šahovskog saveza.

Članak 7.

(1) Klub predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik.


II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 8.

 • Područje djelovanja kluba je sport, a djelatnosti su sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska poduka, te promocija sporta i zdravog načina življenja, organiziranje i provođenje sportskih natjecanja i sportskih priredbi (organiziranje sportskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem).
 • Prema Nomenklaturi sportova: Šah (redni broj 99 Nomenklature).
 • Ciljane skupine prema Klasifikaciji djelatnosti udruga su: građani-opća populacija (019), djeca-opća populacija (008), te mladi-opća populacija (033), osobe s invaliditetom (059).

Članak 9.

(1) Ciljevi Kluba su:

 • razvitak i promicanje šaha,
 • poticanje vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata,
 • razvitak šaha u dječjem uzrastu i među mladeži,
 • promicanja odgojnih funkcija šaha kao sporta, sportskog ponašanja, međusobnog razumijevanja, tolerancije i odgovornosti svih članova Kluba
 • nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti.

Članak 10.

(1) Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • provodi aktivnosti na održavanju i razvoju šaha,
 • organizira aktivnosti svojih članova,
 • potiče i promiče šah, osobito kod djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
 • brine o kategoriziranim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihov daljnji razvoj,
 • organizira i provodi školu šaha,
 • organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi priprema za natjecanja,
 • sudjelovanje na sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
 • organiziranje sportskih natjecanja,
 • suradnja s drugim klubovima, savezima i drugim sportskim tijelima,
 • poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unaprjeđenje stručnog rada,
 • razvijanje sportskog duha i usvajanje etičkih vjernosti kroz bavljenje šahom.


III.   JAVNOST RADA

Članak 11.

(1) Rad kluba je javan.

(2) Javnost rada ostvaruje se pomoću različitih sredstava javnog informiranja – medija: novina, radijskog programa, elektroničke publikacije i ostalih oblika dnevnog ili periodičnog objavljivanja urednički oblikovanih programskih sadržaja prijenosom zapisa, glasa, zvuka ili slike.


IV. ČLANSTVO

Članak 12.

(1) Svaka pravna i fizička osoba može postati član kluba.

(2) Članstvo u Klubu može biti redovno, podupirajuće i počasno.

Članak 13.

(1) Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice te upisom u popis članova.

(2) Odluku o prijemu donosi Upravni odbor.

(3) Pravne osobe članstvo ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

(4) Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

(4) Podupirajući član može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Kluba i koja prihvaća Statut i opće akte Kluba, donira financijska sredstva za rad Kluba.

(5) Počasni član Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koju proglasi Skupština Kluba na temelju prijedloga članova Skupštine Kluba.

(6) Klub može proglasiti i počasnog Predsjednika Kluba, osobu koja je značajno doprinijela radu Kluba.

Članak 14.

(1) Članom Kluba prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • odlukom Skupštine kluba,
 • brisanjem Kluba iz Registra udruga,
 • smrću člana.

(2) Član kluba može biti isključen iz članstva ako grubo krši odredbe Statuta.

(3) Odluku o isključenju člana iz kluba donosi Upravni odbor kao prvostupanjsko rješenja, a istu potvrđuje Skupština kluba

Članak 15.

(1) Prava članova su:

 • bavljenje osnovnom djelatnošću Kluba,
 • sudjelovanju u upravljanju poslovima Kluba,
 • da imaju pravo birati i biti izabrani.

(2) Obaveze članova su:

 • čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza,
 • da poštuju odluke tijela Kluba,
 • da poštuju odredbe Statuta,
 • da se aktivno zalažu za ostvarenje ciljeva Kluba,
 • da se ophode korektno prema ostalim članovima Kluba,
 • da redovito plaćaju propisanu članarinu.

Članak 16.

(1) Članovima Kluba mogu se izreći stegovne mjere:

 • pismena opomena,
 • opoziv s funkcije u tijelu Kluba,
 • privremeno ili trajno isključenje iz Kluba.

(2) Razlog za isključenje članova ili opoziv s funkcije Kluba može biti:

 • djelovanje protivno interesima i ciljevima Kluba, njezinim članovima, protivno programskoj orijentaciji, protivno ovom Statutu ili ostalim aktima Kluba, te ometanju djelovanja ili provođenja programa Kluba;
 • nanošenje materijalne štete Klubu ili članovima Kluba,
 • rušenje ugleda Kluba,
 • nekorektan moralan odnos prema ostalim članovima Kluba.

(3) Odluku o provođenju iizricanju stegovnih mjera, prema članu kluba donosi :

 • Upravni odbor kao prvostupanjsko rješenja, žalba na ovo rješenje se upućuje Skupštini kluba
 • Skupština kluba, nakon žalbe člana na odluku Upravnog odbora, istu prihvaća ili potvrđuje izrečenu mjeru od strane Upravnog odbora

Članak 17.

(1) Tajnik Kluba vodi popis članova.

(2) Popis članova vodi se u elektroničkom obliku.

(3) Popis članova sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, datumu prestanka članova u Klubu, kategoriju članstva u Klubu, a može sadržavati i druge podatke.

V. TIJELA UPRAVLJANJA

Članak 18.

(1) Tijela Kluba su, hijerarhijskim redom:

 1. Skupština kluba
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Predsjednik
 5. Tajnik

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 19.

(1) Skupština kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom.

(2) Skupštinu kluba sačinjavaju:

 • punoljetni članovi Kluba.

(3) Maloljetni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine, ali bez prava odlučivanja.

(4) Podupirajući i počasni članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine kluba, ali bez prava odlučivanja.

Članak 20.

(1) Skupština kluba:

 • usvaja Statut te njegove izmjene i dopune,
 • donosi druge akte Kluba te njihove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje, Predsjednika i Tajnika
 • bira i razrješava druga tijela Kluba,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja klubova,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni područja djelovanja, ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Kluba,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,
 • usvaja izvješća nadzornog odbora,
 • odlučuje o drugim pitanjima koja su predviđena ovim Statutom,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

(2) Skupština zasjeda prema potrebi, a redovno najmanje jednom godišnje.

(3) Sjednicu skupštine sazivaju Predsjednik ili Tajnik.

(4) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu  Skupštine kluba kada to zatraži najmanje trećina članova Kluba. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

(5) Sjednici Skupštine kluba mogu prisustvovati i gosti s pravom rasprave, ali bez prava odlučivanja.

Članak 21.

(1) Odluke Skupštine kluba u pravilu se donose javnim glasanjem, izuzetno se može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

(2) Skupština kluba donosi punovažne odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

(3) Odluke skupštine kluba smatraju se punovažnim i pravovaljanim ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine kluba.

(4) U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Kluba, potrebna je dvotrećinska većina prisutnih članova Skupštine kluba.

(5) U slučaju isteka mandata svim tijelima Kluba, Skupštinu kluba saziva jedna od osoba koje su zadnje upisane u Registar udruga kao osobe ovlaštene za zastupanje.

UPRAVNI ODBOR

Članak  22.

(1) Upravni odbor ima predsjednika i dva člana .

(2) Predsjednik Kluba je po funkciji član upravnog odbora i njegov predsjednik.

(3) Skupština kluba na prijedlog predsjednika Kluba bira preostale članove Upravnog odbora.

Članak 23.

(1) Upravni odbor

 • provodi odluke i zaključke Skupštine kluba,
 • utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika koje donosi Skupština kluba,
 • donosi planove i programe razvitka šaha u Virovitici,
 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i zaključnog računa i utvrđuje poslovnu politiku kluba,
 • imenuje i razrješava dodatne potpisnike dokumenata, vezanih za rad i predstavljanje kluba prema drugim,
 • prati i usklađuje rad članova Kluba,
 • upravlja imovinom Kluba,
 • izvršava financijsku politiku u skladu sa financijskim planom i odlukama Skupštine,

rješava i druga pitanja koja prema ovom Statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug,

Članak 24.

(1) Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje o čemu odlučuje predsjednik Kluba.

(2) Upravni odbor mora se sastati kada to zatraži:

 • Nadzorni odbor kluba,
 • 2 članova Upravnog odbora,
 • jedna četvrtina članova Skupštine.

Članak 25.

(1) Upravni odbor djeluje na sjednicama,

(2) Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna većina njegovih članova.

(3) Upravni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja njenih članova,

(4) Upravni odbor donosi odluke javnim glasovanjem

(5) Sjednice Upravnog odbora saziva i predsjedava im predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

(6) Mandat Upravnog odbora traje 4 godine.

Članak 26.

(1) Upravni odbor može osnovati pomoćna radna tijela i komisije za rad o pojedinom području djelatnosti Kluba,

(2) Odluku o osnivanju povremenih radnih tijela, Upravni odbor određuje sastav, djelokrug i način rada radnog tijela.

NADZORNI ODBOR

Članak 27.

(1) Nadzor nad radom i poslovanjem Kluba obavlja Nadzorni odbor,

(2) Nadzorni odbor ima tri člana, a između sebe bira predsjednika,

Članak 28.

(1) Članove Nadzornog odbora bira Skupština po postupku predviđenom za izbor članova i upravnog odbora

(2) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine,

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor nadzire i kontrolira provođenje zakonitosti u radu i materijalno- financijskom poslovanju Kluba,

Članak 30.

(1) Ustrojstvo i način rada Nadzornog odbora propisuje se poslovnikom o radu Nadzornog odbora .

(2) Nadzorni odbor odlučuje većinom ukupnog broja članova,

Članak 31.

(1) Nadzorni odbor pri izvršenju svojih zadataka može tražiti na uvid svu dokumentaciju i podatke radi utvrđivanja činjeničnog stanja,

(2) Potrebnu dokumentaciju tijela upravljanja Kluba moraju osigurati i dati na uvid Nadzornom odboru

PREDSJEDNIK

Članak 32.

(1) Predsjednika bira i razrješava Skupština kluba.

(2) Mandat predsjednika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

(3) Predsjednik mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(4) Predsjednik ima sljedeća prava i obveze:

 • organizira i rukovodi poslovanjem Kluba,
 • zastupa i predstavlja Klub te odgovara za zakonitost njezina rada,
 • saziva sjednice Skupštinu kluba i Upravnog odbora
 • rukovodi radom Skupštine kluba i Upravnog odbora
 • brine o izvršenju u usvojenog plana rada i provedbi odluka Skupštine kluba ili Upravnog odbora
 • potpisuje akte koje donosi Skupština kluba ili Upravni odbor Kluba
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime Kluba,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom, odlukama Skupštine kluba i drugim aktima Kluba.

(5) Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini kluba.

(6) Predsjednik podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini kluba,

(7) Ukoliko Skupština ne prihvati izvješće predsjednika, Skupština kluba će odlučiti javnim glasovanjem o nepovjerenju predsjedniku,

TAJNIK

Članak 33.

(1) Tajnika bira i razrješava Skupština Kluba,

(2) Mandat Tajnika traje 4 godine i može biti ponovno biran.

(3) Tajnik mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

(4) Tajnik:

 • vodi popis članova,
 • vodi blagajnu
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba,
 • vodi i čuva evidenciju financijskog stanja Kluba,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • obavlja druge stručno-administrativne poslove.
 • zastupa i predstavlja Klub te odgovara za zakonitost njezina rada,

(5) U ostvarivanju svojih zadaća Tajnik obavlja i druge poslove predviđene Statutom, drugim aktima Kluba te poslove koje mu povjere Skupština kluba, Upravni odbor, Predsjednik i druga tijela Kluba.

(6) Tajnik je za svoj rad odgovoran Upravnom odboru i Predsjedniku kluba.

Članak 34.

(1) Član tijela Kluba može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

(2) Skupština kluba može razriješiti člana tijela Kluba i prije isteka mandata ako je ispunjen   uvjet iz članka 16. stavka 3.

Članak 35.

(1) Novoimenovani ili novoizabrani član tijela Kluba ili osoba ovlaštena za zastupanje Kluba nije odgovoran, niti smije snositi posljedice za moguće greške, propuste, štetne aktivnosti ili zloupotrebe položaja koje je napravio njegov prethodnik.


VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 36.

(1) Imovinu Kluba čine: novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine i druga imovinska prava.

Članak 37.

(1) Klub stječe imovinu: od dobrovoljnih priloga i darova, od donacija i zaklada, dotacijama iz proračuna, provedbom programa i projekata financiranih iz sredstava EU fondova, iz međunarodnih i drugih organizacija, iz drugih izvora u skladu s zakonom.

Članak 38.

(1) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom u skladu s zakonom.

(2) Imovinom Kluba raspolažu Upravni odbor Kluba, Predsjednik i Tajnik u skladu s odlukama, zaključcima i planovima Skupštine.

Članak 39.

(1) Obavljanje pojedinih stručno administrativnih i financijskih poslova Upravni odbor Kluba može povjeriti Stručnoj Službi druge organizacije ili njihovo obavljanje može osigurati ugovorom.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 40.

(1) Razlozi za prestanak djelovanja Kluba jesu:

 1. odluka Skupštine kluba o prestanku Kluba,
 2. pripajanje drugom klubu, spajanje s drugim klubom, podjela Kluba razdvajanjem,
 3. protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine kluba, a ona nije održana;
 4. pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba,
 5. pokretanje stečajnog postupka,
 6. na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje kluba, a nadležno tijelo kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.
 7. Ostali razlozi propisani Zakonom.

(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja Kluba u registar udruga u roku od osam dana od dana donošenja odluke o prestanku djelovanja Kluba, odnosno o pokretanju stečajnog postupka.

(3) U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje klubu, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.

(4) Klub nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

(5) Ako se u slučaju prestanka postojanja kluba iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak s imovinom Kluba koji je Kluba odredila svojim statutom, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Kluba.

VIII. LIKVIDATOR

Članak 41.

 • Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština kluba i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
 • Likvidator ne mora biti član Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz registra udruga.

IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 42.

(1) Sve međusobne sporove i eventualne sukobe interesa iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Skupštine kluba.


X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

(1) Tumačenje odredbe ovog Statuta daje Skupština kluba.

(2) Tumačenje drugih akata Kluba daje Skupština kluba, Predsjednik ili Tajnik.

Članak 44.

(1) Skupština kluba može donijeti prigodna priznanja fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za ostvarivanje ciljeva Kluba ili za doprinos pojedinim akcijama Kluba.

Članak 45.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut ŠAHOVSKOG KLUBA

 

 

U Virovitici, 19. 12. 2017. godine

Predsjednik Šahovskog kluba Virovitica

Franjo Knežević

__________________________